اساسنامه کانون

اساسنامه کانون صنفی مربیان فوتبال جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۱ – نام و تعریف

در راستای تحقق اهداف عالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد ۱۰ تا ۱۸ اساسنامه آن فدراسیون و سازماندهی فعالیت مربیان فوتبال در ایران و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر مربیگری، کانون صنفی مربیان فوتبال ایران بعنوان نهادی صنفی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی تشکیل می‌گردد. اعضاء این کانون، مربیان فوتبال بوده که دارای مدرک رسمی مربیگری از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC داشته و یا مدرک مربیگری آنان معادل مدارک فوق ارزیابی شده است و مجوز فعالیت آن‌ها از طرف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

ماده – ۲ اهداف

 

الف- نمایندگی حقوق و منافع مشروع مربیان فوتبال در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، باشگاه‌ها، سازمان لیگ، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر ارگانهای داخلی و بین المللی.

ب -ترویج و ارائه نقطه نظرات مربیان در خصوص مسائل مربوط به فوتبال.

ج -مساعدت به «مربیان فوتبال» در بعد حرفه‌ای و شخصی و هم فکری با آنان در جهت رفع مشکلات.

د- جلوگیری از تضییع حقوق مشروع مربیان و تلاش گسترده بمنظور ارتقاء سطح کمّی و کیفی خدمات آنان.

ه -ایجاد حسن رابطه بین اعضاء کانون و گسترش اقدامات گروهی در جهت تسهیل گردش کار مربیان عضو و کمک به کاهش هزینه‌های آنان با تمرکز بر اقدامات تخصصی تدوین روش‌ها و دستورالعمل‌های موثری که بنحوی با ارائه خدمات آنان ارتباط دارد.

و -قبول داوری و حکمیت و وساطت در حل اختلافات تخصصی و ایفای نقش در پیشرفتهای علمی و آموزشی و تخصصی مربیان در ایران.

ز -ترویج اقدامات خیرخواهانه و افتخاری، حسن رفتار بین اعضاء، احترام، حرفه‌ای‌گری، انسجام و یکپارچگی ما بین اعضاء و دیگران.

ح- تلاش برای فراهم آوردن ایجاد تسهیلات رفاهی برای اعضاءکانون.

-ارتقا دانش فنی مربیان در زمینه‌های علمی – فرهنگی و ورزشی.

-نقد و بررسی مشکلات فنی فوتبال کشور و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت فنی فوتبال کشور.

– انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه‌های فنی فوتبال و طراحی تئوریهای لازم در جهت پیشرفت فوتبال.

ماده ۳ – وظایف و اختیارات کانون

– ۱. ۳ استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء.

۲. ۳ – جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق درباره مشکلات و شناخت نیاز‌ها و اولویت‌های مربوط به اعضاء.

۳. ۳ – بررسی و نیازسنجی در حوزه‌های مختلف، بمنظور ارتقاء سطح علمی مربیان.

– ۴. ۳تدوین آئین نامه‌های انضباطی و مقررات مربوط به رسیدگی به شکایات از اعضاء کانون.

۵. ۳ – پیگیری قانونی علیه افراد حقیقی و حقوقی فاقد مجوز فعالیت در حوزه مربیگری تا نتیجه گیری نهائی.

۶. ۳ – قانونمندی، حمایت از منافغ استخدامی، حرف‌های و شخصی مربیان فوتبال.

۷. ۳ – ارتباط با نهادهای ورزشی فوتبالی داخلی و خارجی در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران.

– ۸. ۳معاضدت حقوقی به اعضاء کانون.

۹. ۳ – کمک به اعضاء در انعقاد قراردادهای استخدامی مناسب.

۱۰. ۳ – کمک در بیمه کردن اعضاء در مقابل حوادث و سوانح، اعطای وام و حقوق بیکاری، بازنشستگی و سختی کار.

۱۱. ۳ – کمک به اعضاء که بعد از بازنشستگی از فوتبال بتوانند شغل مناسبی یافته و زندگی درخوری داشته باشند.

۱۲. ۳ – کمک به فراهم آوردن فرصت‌های مساوی و بدون تبعیض برای اعضاء.

عضویت در انجمن‌های بین المللی و جهانی مربوط به مربیان و فعالیت در چارچوب.

– ۱۳. ۳اهداف عالیه اینگونه انجمن‌ها پس از کسب مجوزهای قانونی.

۱۴. ۳ – فراهم نمودن زمینه آموزش مربیان و تسهیل آن جهت رسیدن به استانداردهای مربیگری بین‌المللی.

ماده ۴ – تعریف عضویت

-۱-۴ مربیان که دارای مجوز فعالیت از فیفا، سایر کنفدراسیون‌ها و فدراسیون فوتبال می‌باشند، «اعضاء کانون» خواهند بود.

-۲-۴ کلیه مربیان مخیر به عضویت در «کانون» هستند و تابع شرایط و مقررات و آئین نامه‌های مصوب کانون خواهند بود. درخواست عضویت می‌بایست به هیئت مدیره کانون ارائه شود.

۳-۴- مجمع می‌تواند عنوان عضو افتخاری را به جهت خدمات شایان توجه مربیان به فوتبال برای آنان در نظر بگیرد. هیئت مدیره می‌تواند نامزد‌ها را به مجمع معرفی نماید و اعضاء افتخاری بدون حق رأی می‌توانند در مذاکرات جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند. آئین نامه نحوه انتخاب این افراد توسط هیئت مدیره تهیه و به تصویب مجمع خواهد رسید.

تبصره: عضویت کانون دارای دو نوع می‌باشد:

-۱ اعضا پیوسته:

-۲ اعضا افتخاری:

-اعضاء افتخاری از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و یا شخصیتهایی که به طرق مختلف منشا خدمات به کانون مربیان بوده‌اند، انتخاب می‌گردند.

تبصره: اعضاء افتخاری غیر ایرانی باید هم راستا با اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران باشند یا حداقل همسو با اهداف استکبارجهانی نبوده و به تائید کمیسیون ماده رسیده باشد.

 

– متعهد بودن اعضا ۸ ماده کلیه مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی عضو فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه، قوانین و مقررات، دستورالعمل ها،

ماده ۵– منابع مالی

-۱-۵ ورودیه، که هر مربی، یکبار و برای ورود به کانون می‌پردازد.

-۲-۵ حق عضویت سالیانه که میزان آن و ورودیه براساس آئین نامه مصوب توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد.

-۳-۵دریافت کمک اختیاری مالی از دیگر سازمان‌ها، ارگان‌ها.

-۴-۵ سایر منابع.

ماده ۶–  ارکان کانون

-۱-۶ مجمع عمومی

-۲-۶ هیئت مدیره

-۳-۶ بازرسان

ماده ۷ – مجمع عمومی کانون مربیان فوتبال ایران:

 

مجمع کانون؛ عالیترین مرجع تصمیم گیری در «کانون» می‌باشد که بصورت عادی یا فوق العاده و با حضور اعضاء اصلی کانون تشیکل می‌شود.

-۱-۷ مجمع کانون عادی سالی یکبار در سه ماهه اول هر سال و پیش از شروع فصل مسابقات و در پی اطلاع رسانی موثر تشیکل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضاء و جهت تصویب هر پیشنهاد رأی موافق اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه ضروری است. در صورتی که در دعوت اولیه تعداد حاضران به حد نصاب نرسد جلسه دوم پس از اطلاع رسانی موثر به فاصله پانزده روز تشیکل شده و با هر تعداد حاضر رسمیت خواهد یافت.

-۲-۷ اعضای مجمع کانون ۱۲۰ نفر بوده که شامل افراد زیر می‌باشند:

  • سرمربیان سابق و فعلی تیم ملی بزرگسالان) به هر تعداد (.
  • سرمربیان ایرانی تیم‌های لیگ بر‌تر.

۱ •نفر مربی از هر استان به انتخاب مربیان آن استان.

۵ •نفر مربی از تیم‌های فوتبال زنان به انتخاب خود آن‌ها.

۱ •نفر مربی از وزارت کار.

۱ •نفر مربی از وزارت علوم.

۱ •نفر مربی از وزارت آموزش و پرورش.

۱ •نفر مربی از نیروهای مسلح.

۱ •نفر رئیس هیئت مؤسس کانون مربیان فوتبال جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسین رمضانی.

۱ •نفر مدیر گروه تدوین و اصلاح اساسنامهٔ کانون مربیان فوتبال جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مجید جلالی.

۱ •نفر سرمربی وقت ایرانی تیم ملی فوتسال بزرگسالان.

۴ •نفرمربیان فوتسال رده‌های اول تا چهارم لیگ بر‌تر سال قبل در صورتیکه مربی‌ها خارجی بودند از رده‌های پایینی جایگزین می‌شود.

۴ •نفر سرمربیان ایرانی تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید.

۸ •نفر از مربیان ایرانی لیگ دسته اول.

۱ •نفر مربی از فدراسیون جانبازان و معلولان.

۱ •نفرمربی از فدراسیون نابینایان و ناشنوایان.

  • مربیان منتخب توسط اعضاء مجمع کانون برای رسیدن به تعداد ۱۲۰ نفر.

ماده ۸ – وظایف مجمع کانون

-۱-۸تعیین خط مشی کلی کانون و تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه و ارائه آن به «مجمع» جهت تائید نهایی.

-۲-۸انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان.

-۳-۸ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان.

-۴-۸ بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.

-۵-۸تصویب ترازنامه، بودجه و میزان حق عضویت سالانه.

-۶-۸تعیین نوع اطلاع‌رسانی.

ماده ۹ – مجمع فوق العاده کانون مربیان فوتبال در هر زمان با رعایت تشریفات و اطلاع به کلیه اعضاء مجمع، با یکی از شرایط زیر تشیکل خواهد شد

-۱-۹با درخواست اکثریت هئیت مدیره یا بازرسان.

-۲-۹با درخواست حداقل یک پنجم اعضاء کانون.

تبصره ۱: دعوت برای مجمع فوق العاده کانون حداقل ۱۵ روز قبل از تشیکل و پس از اطلاع رسانی، انجام خواهد شد.

تبصره: ۲ احراز رسمیت تصمیمات مجمع فوق العاده، ‌‌‌ همان شرایط مجمع عادی کانون خواهد بود.

ماده ۱۰– مجمع کانون توسط هیئت مدیرهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که توسط خود اعضاء مجمع انتخاب می‌شوند، اداره خواهد شد

تبصره ۳: متقاضیان نامزدی برای هیئت مدیره، می‌توانند از یک ماه تا قبل از برگزاری انتخابات، درخواست کتبی خود را به مجمع اعلام کنند.

ماده ۱۱– هیئت مدیره پس از مجمع فوق العاده کانون، عالیترین رکن «کانون» بوده و مسئول اداره کانون در حدود مقررات این اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط و مجری مصوبات مجمع کانون می‌باشد

ماده ۱۲– تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، وظایف و اختیارات

-۱-۱۲اعضای اصلی هیئت مدیره ۱۱ و اعضای علی البدل ۴ نفر می‌باشند که از بین اعضاء کانون برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان طبق قانون بلامانع است.

وظایف هیئت مدیره شامل:

-۲-۱۲اجرای مصوبات مجمع عادی و فوق العاده کانون.

-۳-۱۲رسیدگی به گزارش‌ها، پیشنهاد‌ها، اعتراض‌ها، شکایات اعضاء و بازرسان و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها.

-۴-۱۲ بررسی مسائل و موضوعاتی که در مسیر تحقق اهداف کانون پیش می‌آید و تعیین راه حلهای عملی و اجرایی مناسب.

-۵-۱۲گزارش عملکرد‌ها به مجمع کانون.

-۶-۱۲دعوت برای تشیکل مجمع عادی و فوق العاده کانون.

-۷-۱۲رسیدگی به ترازنامه‌های مالی کانون برای طرح و تصویب در مجمع کانون، پرداخت دیون و وصول مطالبات و افتتاح حساب بانکی.

-۸-۱۲اقدام در جهت انجام وظایف کانون) مندرج در ماده۳ (

-۹-۱۲حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، انجام تشریفات قانونی تعقیب امور قضایی و مالیاتی و ثبتی، در کلیه مراحل در محاکم، تعیین داور و وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی کانون از طریق سازش.

تبصره: ۴ بطور کلی هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم مجمع کانون است، به نام کانون انجام دهد.

تبصره: ۵ جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع کانون است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه کانون را دارا می‌باشد.

۱۰-۱۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هیئت مدیره به اتفاق نایب رییس یا دبیر یا خزانه دار کانون همراه با مهر کانون معتبر خواهد بود.

۱۱-۱۲ دبیر کانون در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد، نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق امضاء در مکاتبات اداری را دارد.

۱۲-۱۲ هیئت مدیره می‌تواند از بین اعضای واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه، کمیته‌های تخصصی کانون را تشیکل دهد.

۱۳-۱۲ تصمیمات متخذه در کمیته‌های تخصصی پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجرا است.

۱۴-۱۲ اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشیکل جلسه داده و سمت‌های خود را تعیین خواهند داد.

۱۵-۱۲ هیئت مدیره کانون می‌تواند جهت مدیریت امور اداری یک نفر را از بین هیات مدیره یا خارج از ترکیب هیات مدیره از میان اعضای کانون، بعنوان دبیر کانون مربیان انتخاب نمایند. رئیس هیئت مدیره رییس کانون محسوب می‌شود. و اداره جلسات را به عهده خواهد داشت و کلیه مکاتبات رسمی به ارگانهای حکومتی و دولتی و مشابه را به نمایندگی از طرف هیئت مدیره امضا خواهد نمود.

تبصره: ۶ جلسات هیئت مدیره با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره: ۷ شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا پنج جلسه متوالی در حکم استعفاء و عزل عضو غایب خواهد بود.

تبصره: ۸ در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو عل یالبدل برای مدت باقیمانده، به جای عضو اصلی فعالیت خواهد نمود.

تبصره: ۹ هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب هر ماه یک بار تشیکل خواهد داد، بنابه ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره تشیکل جلسه فوق العاده خواهد داد.

۱۶-۱۲نایب ر ییس هیئت مدیره تدوین یکساله کلیه برنامه‌های اجرایی کانون برای تصویب در هیئت مدیره و ابلاغ آن برای اجرا و مشارکت در تصمیم گیری‌ها و امضا مکاتبات رسمی کانون و اداره جلسات هیئت مدیره در غیاب و عدم حضور ر ییس هیئت مدیره را عهده دار خواهد بود.

۱۷-۱۲ دبیر هیئت مدیره که دبیر اجرایی کانون محسوب می‌شود، تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجمع را از طریق سازمان اجرایی) کارمندان استخدامی (که مجوز استخدام آن‌ها را از هیئت مدیره کسب نموده است به اجرا می‌گذارد. اتخاذ تصمیمات و صدور دستورات اداری و اجرایی و انجام پیگیری‌ها و امضا مکاتبات لازم، تهیه و گزارش برای هیئت مدیره و تنظیم دستور کار و تهیه صورت جلسه‌ها بر عهده دبیر خواهد بود.

۱۸-۱۲خزانه دار هیئت مدیره خزانه دار کانون محسوب می‌شود و علاوه بر امضا اسناد رسمی و بهادار و تعهد آور بهمراه رییس هیئت مدیره و مهر کانون امضا کلیه مکاتبات لازم در حوزه فعالیت مقرر، مسئولیت برنامه ریزی مالی و بودجه بندی سالانه و پیگیری و وصول حق عضویت‌ها و کمکهای مالی مردمی و دولتی را به نحو مقتضی و کنترل هزینه‌های کانون و نیز تهیه دفا‌تر روزنامه و کل و آماده نمودن اظهارنامه مالیاتی کانون و ارائه آن به سازمان مالیاتی کشور در موعد قانونی از طریق کادر اجرائی مالی به مورد اجرا خواهد گذاشت.

تبصره: ۱۰ تجدید انتخاب افراد مزبور در سال بعد بلامانع است.

تبصره: ۱۱ رییس هیئت مدیره، رییس کانون محسوب شده. تشیکل و اداره جلسات هیئت مدیره، را به عهده داشته و مکاتبات رسمی را به نمایندگی از طرف هیئت مدیره امضا خواهد نمود.

تبصره: ۱۲ تشیکل و اداره جلسات در غیاب و عدم حضور بموقع رییس به ترتیب به عهده نائب رئیس و دبیر کانون خواهد بود.

تبصره: ۱۳ دبیر کانون تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مجمع را، از طریق سازمان اجرایی که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، به اجرا می‌گذارد. اتخاذ تصمیمات و صدور دستورات اداری و اجرایی و مالی، انجام پیگیری‌ها و امضا مکاتبات لازم، تهیه گزارش برای هیئت مدیره و تنظیم دستور کار و تهیه صورت جلسات بر عهده دبیر می‌باشد.

تبصره: ۱۴ سایر اعضای هیئت مدیره نیز علاوه بر مشارکت در تصمیم گیری‌ها، مسئولیت اجرای بخشی از وظایف هیئت مدیره را با هماهنگی دبیر و طبق آیین نامه داخلی که به تصویب هیئت مدیره می‌رسد، بر عهده خواهد گرفت.

۱۹-۱۲هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان تصدی خود انتخابات هیئت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را ظرف یک هفته به وزارت کشور اعلام نماید و تا انتخاب هیئت مدیره جدید و وظایف محوله را انجام دهد و برای تنظیم جریان امور کانون اختیارات خود را اعمال نماید.

۲۰-۱۲آیین نامه‌های اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و با اطلاع مجمع قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۳– مجمع عادی کانون ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود

تبصره: ۱۵ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۴– وظایف بازرس و بازرسان

-۱ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و گزارش برای مجمع کانون.

-۲ مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره کانون و تهیه گزارش عملکرد کانون برای اطلاع مجمع کانون.

-۳ گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع کانون.

ماده ۱۵– کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان، بدون قید و شرط باید به وسیله هیئت مدیره کانون، جهت بررسی در دسترس هیئت بازرسان قرار گیرد

ماده  ۱۶– بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا و نیز حق عضویت اعضا تامین می‌شود

۱-۱۶انتشارات و دیگر منابع خدماتی، با تصویب هیئت مدیره می‌تواند محلی برای تامین بودجه کانون باشد.

ماده ۱۷– درآمد و هزینه‌های کانون در دفا‌تر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت اطلاع به مجمع ارائه خواهد شد.

۱-۱۷ کلیه دفا‌تر مالی کانون در مواقع مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

۲-۱۷ سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

۳-۱۷ کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات مای و اعتباری رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۸– کلیه مدارک رسمی کانون، پرونده‌ها و نوشته‌های رسمی در دبیرخانه کانون نگهداری می‌شود، مکاتبات رسمی کانون با امضا رئیس هیات‌مدیره و یا نایب‌رئیس و یا دبیر) در غیاب رییس هیئت مدیره (همراه با مهر کانون خواهد بود

تبصره: ۱۶ مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفا‌تر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۱۹– هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیئت مدیره در صورتی معتبر است که با تصویب مجمع باشد

تبصره: ۱۷ اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع مجمع برسد و مادامی که اطلاع داده نشده، استناد به آن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰–  کانون دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره تهیه و استفاده خواهد شد

تبصره: ۱۸ هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۱– کانون مربیان فوتبال ایران می‌تواند در جهت اشاعه سیاستهای آموزشی و صنفی خود نمایندگانی در استان‌ها از طریق برگزاری مجامع انتخاباتی در استان‌ها و با رای مربیان آن استان‌ها منصوب نماید. که آیین و دستور العمل اجرایی آن از طرف هیات مدیره کانون تعیین و ابلاغ می‌شود

ماده ۲۲– انتشار هرگونه نشریه رسمی پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود

ماده ۲۳– کانون مربیان فوتبال ایران برای حفظ استقلال و تامین نیازهای مالی می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی هم انجام دهد

ماده ۲۴–  در صورت انحلال کانون، مجمع فوق‌العاده کانون، هیات‌تصفیه‌ای متشکل از سه نفر از اعضای اصلی انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات کانون نسبت به واگذاری اموال و املاک به کیی از مراکز آموزشی یا پژوهشی ورزشی داخل کشور اقدام نماید.  هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل جریان انحلال را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ ارسال دارد

ماده ۲۵– این اساسنامه مشتمل بر ۲۵ ماده و ۱۸ تبصره می‌باشد و در تاریخ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات جدید به تصویب اعضای مجمع عمومی رسیده است.