کمیته بین الملل

کمیته بین الملل

این کمیته وظیفه تلاش برای مدیریت و ایجاد زمینه های همکاری بین المللی را بر عهده دارد. دکتر مهدی محمودی ریاست این کمیته را بر عهده دارد.