کمیته حقوقی

کمیته حقوقی و تدوین مقررات

اين كمیته علاوه بر تدوين مقررات و انطباق آن با مقررات ملی و بین المللي، وظیفه بررسی تفاهم نامه ها و قراردادهای مرتبط با کانون مربیان را بر عهده دارد. صادق رئیسی کیا مسئولیت این کمیته را برعهده دارد.

اعضای کمیته:

صادق رئیسی کیا
مهدی محمودی
مهدی تقی زاده
روح الله حسینی شالماییصادق رئیسی کیا