کمیته رسانه

کمیته رسانه

کمیته رسانه وظیفه تعامل با رسانه ها و جراید را بر عهده دارد. آقای ناصر فریادشیران مسئولیت این کمیته را برعهده دارد.