کمیته فناوری،اطلاعات و روابط عمومی

رئیس کمیته فناوری،اطلاعات و روابط عمومی :

علیرضا ابراهیمی 

دبیر کمیته فناوری،اطلاعات و روابط عمومی : 

مسعود بابایی