آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران (نوبت اول) الف- زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی : از کلیه مربیان ادامه مطلب