بازگشت به صفحه اصلی 

-نامنام خانوادگیکد عضویتجنسیتمدرک تحصیلیاستانشهرستانتخصصمدرک مربیگری عکس
-----------
بیژنذوالفقارنسب1001مرددکترای تربیت بدنیتهرانتهرانفوتبالUEFA-A
علیرضاابراهیمی1022مردفوق لیسانسکرمانکرمانفوتبالAsia - C
ولیمیرزایی1023مردلیسانسکرمانکرمانفوتبالAsia - A
اقبالمرادی1024مردلیسانسکردستانکامیارانفوتبالD