هیئت مدیره

بیژن ذوالفقارنسب

رئیس کانون مربیان فوتبال ایران

حسین فرکی

نائب رئیس اول کانون مربیان فوتبال ایران

حمید درخشان

نائب رئیس دوم کانون مربیان فوتبال ایران

بهمن فروتن

عضو هیات مدیره

نادر فریادشیران

عضو هیات مدیره

حسین شمس

عضو هیات مدیره

سیامک رحیم پور

عضو هیات مدیره

محمد مومنی

خزانه دار کانون مربیان فوتبال ایران

نیما نکیسا

عضو هیات مدیره

سعید ناصری

دبیرکل کانون مربیان فوتبال ایران

سعید حفظی فرد

عضو هیات مدیره

مسعود میرزاده

عضو هیات مدیره

علیرضا پورمند

عضو هیات مدیره

ناصر فریادشیران

بازرس کانون مربیان فوتبال ایران

مصطفی سفال منش

بازرس کانون مربیان فوتبال ایران

کوروش برمک

بازرس کانون مربیان فوتبال ایران