کمیته استان ها

کمیته استان ها

کانون مربیان فوتبال ایران در جهت اشاعه سیاستهای آموزشی و صنفی خود نمایندگانی در استانها و شهرستان ها از طریق برگزاری مجامع انتخاباتی و با رای مربیان آن استانها و شهرستان ها انتخاب می نماید. هدف از ایجاد کمیته استان ها، ارتباط و تعامل بیشتر و رسیدگی به امور مربیان اقصی نقاط کشور می باشد. ریاست کمیته استانها برعهده بهزاد داداش زاده است.

اعضای کمیته:
حسین ناظری
رضا فرجپور تبریزی