کمیته اقتصادی

کمیته اقتصادی

مسئولیت بررسي و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگي ايجاد توانايي در سطوح کانون و نمایندگان استانی در زمینه بازاريابي از جمله تبلیغات، حامیان مالي و حقوق چند رسانه اي در سطوح بین المللي و داخلي و ارئه آن به هیأت مدیره را به عهده دارد. ریاست این کمیته بر عهده محمد رجائیان می باشد.