کمیته بانوان

کمیته بانوان

این کمیته مسئولیت برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی امور مربوط به مربیان بانو با هماهنگی کمیته بانوان فدراسیون فوتبال را بر عهده دارد. ریاست این کمیته برعهده خانم مریم ایراندوست می باشد.