کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی

کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی

کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی وظیفه نظارت بر امور صنفی و آموزشی مربیان فوتسال و فوتبال ساحلی را برعهده دارد. حسین شمس رئیس این کمیته است.

اعضای کمیته:
علی زندی پور
مرتضی دهرویه