کمیته مسئولیت اجتماعی

کمیته مسئولیت اجتماعی

این کمیته مسئولیت بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی و اتخاذ سیاست های مرتبط را برعهده دارد. حمید کرمی مسئولیت این کمیته را برعهده دارد.