کمیته پیشکسوتان

کمیته پیشکسوتان:
این کمیته وظیفه رسیدگی به امور پیشکسوتان عرصه مربیگری را برعهده دارد. بهمن فروتن ریاست کمیته پیشکسوتان را عهده دار است.