گالری

آیین نکوداشت سر مربیان ملی بزرگسالان در سال 1400
مجمع عمومی کانون مربیان فوتبال ایران در سال ۱۳۹۹
گزارش تصویری جلسات هیات مدیره کانون مربیان فوتبال ایران
مجمع عمومی کانون مربیان فوتبال ایران در سال 1397
آئین نکوداشت مربیان برتر استان ها در سال 1397(بخش اول)
مجمع کانون مربیان فوتبال ایران در سال 1396
آئین نکوداشت مربیان برتر استانها سال 1396
آئین نکوداشت مربیان برتر سال 1395
آئین نکوداشت مربیان برتر استان ها سال ۱۳۹۷(بخش دوم)