خبرهای مهم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران به شماره ثبت ۱۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۲۲۵۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه کانون مربیان فوتبال ایران به شماره ثبت ۱۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۲۲۵۱ احتراما بدینوسیله از کلیه اعضای کانون مربیان فوتبال ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده کانون مربیان فوتبال ایران به شماره ثبت ۱۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۲۲۵۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده کانون مربیان فوتبال ایران به شماره ثبت ۱۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۲۲۵۱ احتراما بدینوسیله از کلیه اعضای کانون مربیان فوتبال ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه ادامه مطلب

اطلاعیه کانون مربیان فوتبال ایران درخصوص آخرین تصمیمات وزارت کشور در حوزه تشکل های صنفی

اطلاعیه کانون مربیان فوتبال ایران درخصوص آخرین تصمیمات وزارت کشور در حوزه تشکل های صنفی به نام خدا برگزاری مجامع بدون حضور نماینده رسمی وزارت کشور غیرقانونی است. با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی ادامه مطلب

نخستین نشست کارگروه تربیت ” مربی-معلم” برگزار شد.

نخستین نشست کارگروه تربیت ” مربی-معلم” برگزار شد. پس از انعقاد تفاهم نامه کانون مربیان فوتبال ایران،اتحادیه مدیران باشگاه های فوتبال و باشگاه آموزش ورزش یونسکو و عطف به ابلاغ وزارت آموزش و پرورش برای جذب ادامه مطلب